Försvarsindustri

Försvarsindustri

Den svenska modellen för anskaffning av försvarsmateriel har sedan mitten av 00-talet genomgått ett paradigmskifte.

Tidigare finansierade den svenska staten via Försvarets materielverk, FMV utvecklingen av för Sverige anpassad försvarsmateriel genom riktade upphandlingar. Under 00-talets början inleddes en utveckling där FMV upphandlade färdigutvecklad materiel, även kallat Commercial of the Shelf-materiel, genom konkurrensupphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Idag är konkurrensupphandling i enlighet med Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, huvudregeln, medan riktade upphandlingar endast sker undantagsvis.

Vi har över 20 års erfarenhet att stötta svensk försvarsindustri.

Det nya upphandlingsförfarandet enligt LOU och sedermera LUFS har inneburit att allt fler upphandlingsbeslut överprövas rättsligt, vilket i slutändan medför att brukaren alltså försvarsmakten får sin materiel för sent.

En förlorande anbudsgivare vänder sig vanligen till en advokat för att få hjälp med en eventuell överprövning. Det är emellertid ovanligt att en anbudsgivare vänder sig till en advokat i proaktivt syfte för att på så vis undvika ett negativt tilldelningsbeslut. Det vill vi ändra på.