Distributionsavtal

Distributionsavtal

Ett distributionsavtal är ett avtal mellan två parter avseende distribution av en vara. Beroende på var i distributionskedjan parterna befinner sig och hur affärsmodellen ser ut, kan avtal om distribution ha andra namn, t.ex. återförsäljaravtal, franchiseavtal eller agentavtal. De två sista nämnda avtalen omfattas av speciallagstiftning.

Förhandlingsprocessen som leder fram till ett distributionsavtal är i mångt och mycket en process under vilken parternas affärsmodell utmejslas. Vad som vid ett första påseende bara handlar om försäljning av en vara från en part till en annan, kan många gånger behöva gås igenom både en och två gånger. När ska en beställning anses vara bekräftad? Vilka fraktvillkor gäller? Vad gäller vid reklamationer och vilket ansvar för fel har tillverkaren? Dessa och många andra frågor ska ett riktigt formulerat distributionsavtal svara på.

Behovet av distributionsavtalet uppkommer ofta när ett företag vill lansera en ny vara eller tjänst på en marknad, och då är det självfallet viktigt att man väljer rätt metod för att exploatera den. Valet av exploateringsmetod är beroende av många omständigheter, t.ex. om varan är unik och patentskyddad, vem som tillverkar produkten och vilka krav man vill ställa på den som säljer varan eller tillhandahåller tjänsten i sista ledet.