Underleverantörsavtal

Underleverantörsavtal

Ett alternativ till att tillverka en produkt eller en komponent till en produkt själv, är att låta ett eller flera andra företag tillverka den. En sådan avtalsrelation påminner ofta om licensavtal, men med den skillnaden att det bara finns en köpare av de produkter som tillverkas. Ett problem med ett sådant upplägg – och som måste beaktas i avtalet – är dels att leverantören över tid måste hålla leveranstider och kvalitet, dels att köparen kan bli beroende av leverantörens upparbetade know-how avseende produkten och därigenom få svårt att byta leverantör. Produkter som blir föremål för underleveransavtal är dessutom ofta skyddade av patent eller andra immateriella rättigheter, varför avtalsförfattaren behöver gedigna kunskaper inom det immaterialrättsliga området.

Ett väl genomarbetet underleveransavtal ger dock köparen kontroll över tillverkningen samtidigt som underleverantören vanligen erhåller en rätt att sälja en viss minimivolym.