Läs detta först!

Läs detta först!

Om du behöver få din namnunderskrift bevittnad av en notarius publicus (t.ex. en fullmakt eller en inbjudan för visum), ska underskriften göras i notarius publicus närvaro. Om du undertecknat handlingen i förväg, kan notarius publicus inte bevittna din namnunderskrift.

Ett bestyrkande säger ingenting om innehållet i handlingen.

Behöver du bestyrkta kopior (t.ex. av ett pass eller betyg) eller en s.k. apostille på handling utfärdad av myndighet, behöver du inte infinna dig personligen.

Obs! Namnunderskrifter kan bara bevittnas om den undertecknande personen själv infinner sig hos notarius publicus!