Notarius publicus

Notarius publicus

Länsstyrelsen för Örebro län utsåg den 28 september 2015 Max Florenius till notarius publicus i Karlskoga kommun. Den 16 december 2020 utsågs Sandra Kallin till biträdande notarius publicus. De är behörig att verkställa förrättningar även utanför Karlskoga kommun.

De flesta som måste vända sig till en notarius publicus gör det för att de behöver få handlingar bestyrka. En notarius publicus uppgifter och ansvar går dock längre än så. Vid utförandet av sina uppgifter måste en notarius publicus inte bara följa vad som föreskrivs i lag och förordning, utan även bedöma den undertecknande personens sinnestillstånd och göra en bedömning om bedrägeri eller tvång kan föreligga.

Det mest typiska notarius publicus-ärendet är bestyrkande av handlingar, t.ex. kopior av betyg eller pass. Även bevittnande av undertecknande av fullmakt är ett ofta förekommande ärende. För att ett sådant ärende ska kunna genomföras korrekt, måste den undertecknande personen styrka sin identitet och notarius publicus måste kunna bilda sig en uppfattning om vederbörande förstår vad det är för handling som undertecknas och följderna av undertecknandet.

Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som ska undertecknas och utformar inte heller sådana handlingar. Du som önskar få en handling bestyrkt svarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land.