Vad gör en notarius publicus?

Vad gör en notarius publicus?

En notarius publicus kan bl.a. vara allmänheten behjälplig med att:

  • bestyrka namnunderskrifter (t.ex. på fullmakt)
  • bestyrka kopior (Obs! Endast om originalet kan uppvisas!)
  • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  • intyga innehållet på en webbplats
  • utfärda s.k. apostiller, dvs. intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

Vanliga uppdrag är att bestyrka kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands, bestyrka inbjudningar för erhållande av visum, bevittnande av undertecknande av fullmakter för utländska ombud, t.ex. vid köp eller försäljning av fastigheter utomlands, samt att utfärda apostiller.
Obs! Som notarius publicus hjälper viinte till med att upprätta fullmakter eller andra dokument. Mall för inbjudan av personer som måste ha visum för att få komma till Sverige hittar du på Migrationsverkets webbplats.