Regelverk

Försvarsindustri - regelverk

Inom försvarsjuridiken förekommer ofta komplexa transaktioner vid såväl förvärv, samarbeten, uppköp som vid upphandlingar.

I svenska upphandlingar bilägger vanligtvis FMV ett förslag till kontraktstext i förfrågningsunderlaget som till stor del består av ett antal igenkommande standardklausuler samt i vissa fall hänvisningar till standardvillkoren FMV tjänst samt FMV vara.

Internationellt har de flesta länder egna standardvillkor med hänvisning till nationell lagstiftning. I USA och Storbritannien har man till och med utarbetat specifika Terms and Conditions för just det egna landets försvarsmaterielupphandling i Storbritannien kallas de för UK Ministry of Defences, DEFCONS och DEFFORM:s och i USA, US Department of Defenses Federal Acqusition Regulation (FAR), och Defense FAR:s. Dessa villkor är mycket svårtillgängliga och refereras vanligen till med endast en sifferreferens åtföljt av DEFCON eller FAR.

Tillverkning och export av försvarsmateriel eller krigsmateriel som den benämns i lagen om krigsmateriel är tillståndspliktig. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, är tillsynsmyndighet på detta område. Förnärvarande är det svenska regelverket på detta område under utredning, eftersom regeringen 2012 tillsatte en statlig utredning benämnd Krigsmaterielexportkommittén (KEX) för att lämna förslag till en ny krigsmateriellagstiftning.

Internationellt sett är det mest genomgripande regelverket på detta område den amerikanska exportkontroll lagstiftningen, International Traffic in Arms Regulations (ITAR), som är mycket komplicerad och blir tillämplig på ett sätt som för den oinvigde kan få mycket oväntade konsekvenser.